RESERVATION

Sustainability

การจัดประชุมอย่างยั่งยืน

ในนามของผู้ร่วมงานทุกคนของโรงแรม TK. Palace Hotel & Convention มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอแนวคิดในการเริ่มต้นที่ได้ร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน โดยแนวความคิดมาจากเสาหลักของความยั่งยืนที่มี 3 ด้านคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและ ด้านเศรษฐกิจ ตามเป้าหมายในการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ซึ่งทางโรงแรมฯ ได้ทำการดำเนินงานและวัดผลจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้บรรลุผลสำเร็จ นอกเหนือจากนั้นทางโรงแรม ยังมีหน่วยงานและองค์การต่างๆ รวมถึงพันธมิตรที่ให้ความรู้และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างดีจนบรรลุผลสำเร็จ

โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention หวังว่าการกระทำของเราแม้จะเป็นกิจกรรมสร้างความยั่งยืนเพียงเล็กน้อย แต่ก็หวังว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนสามารถสร้างการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนในมาตรฐานสากล

แนวทางปฏิบัติในการประชุมอย่างยั่งยืน

เราเริ่มต้นในปี 2564 ด้วยดำริเริ่มต้นจากท่านประธานกรรมการ ที่ต้องการตอบแทนสังคม จึงมีการบูรณาการและตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน โดยกำหนดการทำงานที่มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสร้างความยั่งยืนในแนวทางของ TK.SPIRIT ที่เป็นพันธะสัญญาในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งทางโรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.การจัดประชุมแบบยั่งยืน

จากแนวคิด มาตรฐานการบริหารการจัดการงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ทำให้เราเข้าใจและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการประชุม ทางโรงแรมฯ จึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการประชุม มีการควบคุมอุณหภูมิห้องอย่างเหมาะสม ตลอดจนคำนึงถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการประชุม มีการจัดโต๊ะและเก้าอี้แบบโชว์หน้าโต๊ะ มีการใช้ต้นไม้ตกแต่ง ตลอดจนเมนูอาหารตามแนวคิดแบบยั่งยืน และมีการจัดเตรียมน้ำดื่มตามแนวคิดแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.การเปลี่ยนหลอดไฟเก่าทั้งหมดเป็นหลอด LED ในโรงแรมห้องจัดงานและห้องพัก

ช่วยประหยัดพลังกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิ่ม 75 % แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงทรัพยากรพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางโรงแรม TK. Palace Hotel & Conventionได้เริ่มตั้งแต่ต้น โดยการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญในด้านแสงสว่างที่สว่างขึ้นโดยใช้พลังงานลดลง

3.โถงทางเดินที่สะอาด โอ่โถงและส่องสว่างจากแสงธรรมชาติ

โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ได้มีการปรับปรุงโถงทางเดินในปี 2561 และได้มีการตกแต่งและเปลี่ยนตำแหน่งหลอดไฟเพื่อให้มีความสว่างอย่างครอบคลุม เอื้อต่อการให้บริการลูกค้าที่เข้ามายังโรงแรม นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการออกแบบในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งอุณหภูมิที่ประหยัดพลังงานสูงสุด มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

4.ถุงผ้าเอนกประสงค์จากปลอกหมอน

ในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่เหลือใช้ โดยทางแผนกแม่บ้านได้เริ่มการนำปลอกหมอนเหลือใช้มาสร้างคุณค่าเพิ่ม เป็นถุงผ้าเอนกประสงค์ที่นำมาใช้เป็นถุงผ้าสำหรับให้ลูกค้าได้ส่งซักผ้ากับทางโรงแรม

5.ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention มีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีแนวคิดที่มีการพึ่งพาอาศัย และการมีส่วนร่วม ทั้งผู้ผลิตและ ผู้บริโภค ตลอดจนเกษตรกร และ พันธมิตรคู่ค้า ทางโรงแรมเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือสินค้าชุมชน นอกจากนี้ทางโรงแรมมีการทำงานร่วมกับสมาคมผู้บริโภคออร์แกนิกไทยในปี 2566 ซึ่งช่วยเหลือในการประสานและเชื่อมโยงโดยตรงกับเกษตรกรในการหาแหล่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองคุณภาพ โดยไม่ต้องผ่านผู้ค้าส่ง ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลผลิตจากฟาร์มมาเป็นวัตถุดิบ หรือสินค้าในการบริการของโรงแรม

6.ต้นไม้สวยงามเพื่อความยั่งยืน

โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention เป็นโรงแรมที่รองรับลูกค้ากลุ่มการประชุมและสัมมนา จึงมีการใช้ดอกไม้สดในการจัดการประชุมจำนวนมาก จึงมีการเพาะเลี้ยงต้นไม้ประดับมาช่วยในการตกแต่ง และสร้างพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร ตลอดจนมีการใช้ต้นไม้ และใบไม้มาตกแต่งสถานที่ของโรงแรมด้วยเช่นกัน

7.แก้วน้ำส่วนตัวทดแทนการใช้แก้วพลาสติก

โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ได้เล็งเห็นถึงการลดใช้แก้วพลาสติก จึงมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้แก้วน้ำส่วนตัว โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้าสามารถนำแก้วน้ำมาใช้บริการกับทางโรงแรมโดยมีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริม เช่น เมื่อใช้แก้วส่วนตัวในส่วนให้บริการจะได้รับส่วนลดในเครื่องดื่ม เป็นต้น

8.การจัดการขยะอาหาร

โรงแรมมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้บริการต่อลูกค้า ดังนั้นการจัดการอาหารที่เหลือจากการให้บริการ จากการบริโภค เพื่อนำไปสู่การลดขยะจากอาหาร

กระบวนการการจัดการขยะอาหารให้เป็นศูนย์ จึงเป็นความท้าทายของโรงแรมที่ต้องมีการวางแผนและออกแบบการจัดการอาหารเพื่อให้มีการนำอาหารไปใช้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธภาพ เช่น การนำเศษอาหารมาผลิตเป็นมิวคัส เพื่อใช้ภายในโรงแรมทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมี

9.ความเท่าเทียมกันของโอกาส

เราเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของการทำงานที่มีความเสมอภาค ไม่มีแบ่งแยกและ เปิดโอกาสให้ทุกคนในโรงแรม TK. Palace Hotel & Convention โดยทางโรงแรมมีนโยบายในการบริหารงานที่ยึดมั่นในหลักความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศ ทางโรงแรมได้ตระหนึงถึงในประเด็นดังกล่าว จึงมีการออกกฎ ระเบียบ และการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน นอกจากนี้ทางโรงแรมยังสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าด้วยหลักความเท่าเทียม จึงมีการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนมีการเรียนรู้ให้พนักงานมีการใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

10.การเพิ่มทักษะความรู้และการอบรม

โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ได้คำนึงถึงคุณภาพการบริการที่ส่งต่อไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งที่เป็นหลักสำคัญของการดำเนินของธุรกิจโรงแรม โดยทางโรงแรมมีการฝึกอบรม และให้ความรู้ในการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของเรามีการแบ่งปันความรู้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงานและชุมชน ตลอดจนพันธมิตร และวิทยากรเพื่อทำให้พนักงานได้มีทักษะการบริการที่ถูกต้อง

11.การลดใช้ขวดพลาสติก

เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับการใช้ขวดน้ำพลาสติกที่ให้บริการลูกค้า แต่โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention มีความมุ่งมั่นต่อการลดการใช้พลาสติก โดยมีการส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ขวดแก้ว และทางโรงแรมได้เริ่มดำเนินการลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก และมีการจัดห้องประชุมแบบความยั่งยืนในแบบที่ไม่มีการใช้ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น

12.ธนาคารขยะ และกระบวนการรีไซเคิล

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ได้เริ่มกระบวนการรีไซเคิลด้วยความคิดสร้างสรรค์และมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เริ่มจากห้องพักแขกที่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะสำหรับการรีไซเคิลเพื่อการจัดการขยะรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปลายทางของการจัดการขยะรีไซเคิลจะมีการแยกขยะในประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษแข็ง แก้ว โลหะ กระดาษ และพลาสติก และมีการจัดการขยะอาหาร เช่น การทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร เป็นต้น

13.การลดการใช้กระดาษ

โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ได้ลดการใช้กระดาษจากการพิมพ์เอกสารประจำและปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อสื่อสารกับทางโรงแรมในช่องทางต่าง ๆ หรือการส่งเอกสารการยืนยันการเข้าพัก นอกจากเอกสารที่พิมพ์มาแล้วยังสามารถมาผนวกการใช้ในเป็นเอกสารจดบันทึกของการจัดประชุมอย่างยั่งยืน

ศึกษาดูงาน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา

เจ้าหน้าที่โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ศึกษาดูงาน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ทั้งนี้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ การทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ ลดปริมาณขยะอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศึกษาดูงาน TOCA & สามพรานโมเดล

เจ้าหน้าที่โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ศึกษาดูงาน TOCA & สามพรานโมเดล  การเรียนรู้ประสบการณ์จริงในแปลงอินทรีย์ ให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ และลงมือทำ เข้าถึงวิถีเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อน

โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมเป็นหนึ่งในการลดโลกร้อน โดยการลดการใช้พลังงาน เปิดแอร์ในอุณภูมิ 25 องศา ใส่เสื้อผ้าเรียบง่าย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นหนึ่งพลัง ลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันทั่วโลก (60+ Earth Hour 2024) ในวันนี้ เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อนในวันคุ้มครองโลก

โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวรอบๆโรงแรม ในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)